Strona głównaUncategorizedUczelnia Szczecin i Stargard Szczeciński: Nabór 2019!

Uczelnia Szczecin i Stargard Szczeciński: Nabór 2019!

Uczelnia Collegium Balticum dysponuje znakomitą bazą uczelnianą, do której należy np. biblioteka, mediateka i wydawnictwo uczelniane. Nad przekazywaniem słuchaczom wiedzy ogólnej i specjalistycznej na poziomach poszczególnych kierunków studiów czuwa wykwalifikowana kadra, wszystkie zaś fakultety są sprofilowane praktycznie, czyli zajęcia warsztatowe i laboratoryjne prowadzone przez autorytety w swoich dziedzinach przeważają nad wyłącznie teoretycznymi wykładami. Spora część ćwiczeń odbywa się poza budynkiem szkoły – w instytucjach i firmach partnerskich, gdzie studenci mogą odbywać praktyki, najlepsi z nich zaś znajdują pracę jeszcze przed ukończeniem studiów. Umożliwiające ukończenie specjalizacji studia podyplomowe na SSW Collegium Balticum można kończyć jednocześnie ze zdobywaniem dyplomu licencjata lub magistra, tak więc bez wydłużania toku studiów. Organizacja tego procesu jest nieskomplikowana i dopasowana do potencjału studentóworaz modyfikowana zgodnie z ich potrzebami. Dzięki elastycznym planom zajęć i pozostałym udogodnieniom studenci Collegium mogąłączyć życie zawodowe ze studenckim i osobistym.

Szczegółowy wykaz wyróżnień i informacje z życia uczelni można znaleźć na jej stronie internetowej, poniżej zaś przedstawiamy całościową ofertę edukacyjną SSW Collegium Balticum.

STUDIA LICENCJACKIE i INŻYNIERSKIE

Typ studiów licencjackich i inżynierskich jest powszechnie wykorzystywany w europejskich systemach edukacyjnych. Tytuł zawodowy licencjata uzyskiwany po studiach I-go stopnia to odpowiednik angielskiego bachelor i francuskiego licence. Według Polskiej Klasyfikacji Edukacji absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskuje – po obronie pracy licencjackiej – wykształcenie wyższe zawodowe. Nauka na studiach pierwszego stopnia wymaga uprzedniego ukończenia szkoły średniej i zdania matury. Ukończenie studiów licencjackich pozwala kontynuować naukę na studiach magisterskich.

SSW Collegium Balticum proponuje na tym poziomie poniższe kierunki i specjalności:

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kierunek studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne jest często wybierany przez osoby zainteresowane karierą w służbach mundurowych albo pracą związaną z przeciwdziałaniem zagrożeniom w dziedzinie bezpieczeństwa. Program kompleksowo odnosi się do sugerowanej tematyki, a dzięki podpisanym przez Collegium Balticum porozumieniom – w tym z Komendą Wojewódzką Policji – słuchacze kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne mają ułatwiony start w życie zawodowe.

Kandydaci na studia wybierają spośród kilku specjalności:

 • Zarządzanie kryzysowe,
 • Bezpieczeństwo transportu i komunikacji,
 • Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne.

Pedagogika

Studia Pedagogiczne w Collegium Balticum pozwalają zdobyć interdyscyplinarne umiejętności oraz adekwatną do wymogów współczesnego świata wiedzę z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, która pozwoli zawodowo pomagać innych ludziom oraz rozwijać swoje możliwości stosownie do warunków. Kierunek pedagogika jest przygotowany z myślą o osobach o charakterze społecznika, kontaktowych i reagujących na potrzeby otoczenia.

Studenci mogą się realizować w następujących specjalnościach:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych,
 • Pedagogika zdrowia z dietetyką, – Diagnoza i terapia pedagogiczna.

Dietetyka

Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych profesjonalistów z dziedziny dietetyki jest obecnie bardzo duże, a w przyszłości jeszcze wzrośnie. Wybór tego kierunku to gwarancja dobrego przygotowania do zadań zawodowych związanych z żywnością oraz żywieniem zarówno osób zdrowych, jak i borykających się z chorobami. Studiowanie dietetyki to doskonała decyzja dla każdego, kto interesuje się zasadami zdrowego żywienia i chciałby być wykalifikowanym specjalistą w tej branży.

Aktualnie kierunek obejmuje dwie specjalności:

 • Psychodietetyka,
 • Dietetyka sportowa.

Pedagogika specjalna

Wielość zadań przed którymi staje współczesny pedagog specjalny, wymaga odpowiedniego charakteru i profesjonalnego przygotowania. Kierunek pedagogiki specjalnej został przygotowany z myślą o osobach pomocnych, które swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.

W ramach kierunku na chętnych czekają dwie specjalności:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Pedagogika resocjalizacyjna.

Informatyka (studia inżynierskie)

Absolwenci studiów informatycznych Collegium Balticum mają duże możliwości realizowania swoich pasji zdobywając tytuł inżyniera i pewny zawód. Pracę w renomowanych firmach znajdują jeszcze przed zakończeniem nauki. Nad ich edukacją czuwają profesjonaliści w dziedzinie informatyki, uczelnia kształci specjalistów XXI wieku. Collegium Balticum pozwala zdobyć profesjonalną wiedzę i właściwie nieograniczone perspektywy zawodowe w jednej z najszybciej rozwijających się branż. Pasjonaci nowych technologii, przyszli programiści, jednostki kreatywne i myślące poza szablonami oraz nastawione na pracę w środowisku międzynarodowym mogą wybrać następujące specjalności:

 • Technologie internetowe,
 • Programista systemów wbudowanych,
 • Tester oprogramowania,
 • Cloud administrator (specjalność we współpracy z firmą Microsoft).

STUDIA MAGISTERSKIE

Studia magisterskie to inaczej studia drugiego stopnia, dawniej określane jako „studia uzupełniające magisterskie”. Ta forma kształcenia jest przeznaczona dla osób, które mają co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończy się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia. Na terenie Unii Europejskiej system ten wynika z zaleceń Deklaracji Bolońskiej. Studia II stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo tytułu równorzędnego. Zakończenie studiów magisterskich Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum daje możliwość podjęcia dalszej nauki na studiach doktoranckich oraz podyplomowych.

Kandydaci mogą wybrać następujące kierunki i specjalności:

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego Collegium Balticum pozwalają na podniesienie kompetencji pozyskanych podczas studiów licencjackich oraz poszerzenie wiedzy specjalistycznej. Po każdej wybranej specjalności absolwenci kierunku mają wysokie kwalifikacje i duże perspektywy kariery. Na osoby rzetelne, odporne na stres, odważne iposiadające dyscyplinę wewnętrzną czekają następujące specjalności:

 • Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne,
 • Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne,
 • Ochrona bezpieczeństwa danych,
 • Państwowe formacje mundurowe – ochrona bezpieczeństwa publicznego,
 • Zarządzanie kryzysowe.PedagogikaZdolność do obserwacji oraz diagnozowania zachowań, odpowiedzialność, wrażliwość na innych i interdyscyplinarność to tylko niektóre przymioty absolwentów pedagogiki II stopnia Collegium Balticum.

Studia te windują w znaczący sposób kompetencje intelektualne i umiejętności niezbędne do realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych, z dziedziny kultury, edukacyjnych i terapeutycznych. Są bardzo dobrą metodą pogłębienia wiedzy i podnoszenia kwalifikacji. Absolwenci otrzymują tytuły zawodowe magistra pedagogiki w obszarze wybranej specjalności i są przygotowani do podjęcia wyzwania w postaci doktoratu. Mają też możliwości kontynuacji nauki na studiach podyplomowych i kształcenia specjalistycznego w ramach obrębie przez uczelnię kursów. Pedagogiczne studia magisterskie Collegium Balticum to poniższe specjalności:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną,
 • Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją,
 • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych,
 • Pedagogika zdrowia z dietetyką.

STUDIA PODYPLOMOWE

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych w SSW Collegium Balticum należy być absolwentem studiów licencjackich, inżynierskich bądź też magisterskich dowolnej uczelni. Studia podyplomowe jako odmienna niż studia wyższe i studia doktoranckie forma kształcenia są przeznaczone dla kandydatów mających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Uzupełnianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji w proponowanym przez Collegium Balticum systemie trwa dwa lub trzy semestry. Oferta studiów jest dostosowana zarówno do osobistych uwarunkowań studentów, jak i nieustannie zmieniających się potrzeb rynkowych. Nauka przebiega w przyjaznej atmosferze pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej w czterech dziedzinach: – informatyki, – administracji publicznej i bezpieczeństwa wewnętrznego, – pedagogiki i pedagogiki specjalnej, – kierunków dla nauczycieli. Każda z dziedzin posiada swoje oddzielne kierunki. Fakultety kierunków dla nauczycieli oraz pedagogiki i pedagogiki specjalnej pokrywają się, dlatego w poniższym wyliczeniu występują jako pojedyncze zestawienie.

Informatyka

Informatyczne studia podyplomowe Collegium Balticum to następujące kierunki:

Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych

Kierunek ten jest przeznaczony dla osób, które chcą uzyskać kwalifikacje do pracy w administracji publicznej w sektorach połączonych z bezpieczeństwem informatycznym, m.in. w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, a także Biurach Zarządzania Kryzysowego terenowych urzędów administracji państwowej oraz w komórkach wyspecjalizowanych w ochronie danych a także osobowych, oraz informacji niejawnych. Studia koncentrują się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem w systemach teleinformatycznych, zwalczaniem cyberterroryzmu i przestępczości komputerowej. Program studiów obejmuje zajęcia powiązane z bezpieczeństwem w handlu elektronicznym i rozwiązaniami w dziedzinie bezpieczeństwa wydatków publicznych.

Informatyka dla nauczycieli

Celem tych studiów jest przygotowanie dydaktyczne słuchaczy do uczenia przedmiotów informatycznych. Kierunek ten to studia kwalifikacyjne adresowane do nauczycieli, chcących uzyskać uprawnienia do nauczania takich przedmiotów jak informatyka, technologia informacyjna, zajęcia komputerowe. Słuchaczami mogą być osoby, mające przygotowanie pedagogiczne oraz dyplom ukończenia studiów wyższych I lubII stopnia.

Inżynieria wymagań

Program studiów tego kierunku opiera się na Business Analysis Body of Knowledge, programach certyfikacji REQB i IREB, a także na wyśrubowanych praktykach branżowych powiązanych ze standardami ISO i IEEE. Zakończenie kierunku inżynierii wymagań ułatwia drogę do egzaminu certyfikacyjnego międzynarodowych programów IREB lub REQB. Studia przekazują wiedzę teoretyczną i uczą praktycznych aspektów procesów analizy biznesowej i inżynierii wymagań. Program studiów obejmuje obszary dotyczące analizowania firmy (jego procesów biznesowych i otoczenia ekonomicznego) i ustalania priorytetów biznesowych. Kształtuje również umiejętności określania wymogów potrzebnych do wypracowania rozwiązań, analizy tych wymagań oraz opracowania koncepcji realizacji przewidywanych celów biznesowych.

Menedżer systemów zarządzania jakością

Studia na tym kierunku są prowadzone pod patronatem międzynarodowej jednostki certyfikacyjnej TUV Hessen, która zajmuje się homologacją wyrobów oraz systemów zarządzania, dostarczającej recepty dla przemysłu i usług. przeznaczone są dla tych, którzy zajmują zawodowo zagadnieniami jakości w różnorodnych biznesach. Po ukończeniu kierunku słuchacze są przygotowani do przystąpienia do egzaminu certyfikującego na audytora i pełnomocnika ZSZ akredytowanego przez TUV Hessen. Po pomyślnym zaliczeniu tego egzaminu oraz po spełnieniu kryterium kompetencyjnego można też rozpocząć współpracę z TUV Hessen. Celem studiów tego kierunku jest nabycie przez słuchaczy kwalifikacji niezbędnych w opracowaniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością opartego o normy ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001/OHSAS 18001 oraz ISO 27001. Finalizując studia,słuchacze uzyskują akredytowane przez TÜV Hessen/HRS certyfikaty audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania (jakość, środowisko, BHP, BI) i pełnomocnika ZSZ.

Ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni

Oferta studiów tego kursu skierowana jest do osób, które posiadają dyplom ukończenia uczelni wyższej (licencjat, inżynierskie, magisterskie), które pragną uzyskać kwalifikacje do pracy w administracji publicznej albo w komórkach odpowiedzialnych za zabezpieczenie informatyczne przedsiębiorstw, lub administracji. Studia umożliwiają zdobycie profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji i przygotowują do pełnienia funkcji menedżerskich w owym zakresie. Układ zajęć obejmuje zagadnienia audytowania oraz kontrolowania procesu bezpieczeństwa informacji w organizacjach, kryptografii i mechanizmów bezpieczeństwa, zarządzania zaufaniem i ryzykiem oraz problematykę standardów bezpieczeństwa informacji, a w szczególności wdrażania ISO 27001.

Studia licencjackie
https://www.cb.szczecin.pl/rekrutacja/licencjackie/kierunki-i-specjalnosci

Testowanie oprogramowania

Program kształcenia na tym kierunku opiera się na Software Engineering Body of Knowledge, który jest programem certyfikacji testerów ISTQB oraz najlepszych doświadczeniach branżowych związanych ze standardami ISO, IEEE oraz TMMI, a także klasycznymi koncepcjami zarządzania jakością. Gwarantuje uzyskanie obszernej wiedzy o ogólnych koncepcjach zarządzania jakością, którą można następnie wykorzystać podczas wdrażania norm jakościowych (np. ISO 9001), czy ulepszaniu procesów (CMMI, TMMI). Umożliwia też podejście do egzaminu certyfikacyjnego międzynarodowego programu certyfikacji testerów ISTQB. Collegium Balticum przygotowało ten kurs z myślą o osobach będących na początku kariery zawodowej w IT i osobach chcących rozwijać kompetencje w dziedzinie wytwarzania, zapewniania i kontroli jakości oprogramowania.

Zarządzanie projektami

Podczas studiów na tym kierunku studenci zdobywają wiedzę z zakresu wielu dziedzin zarządzania projektami oraz praktyczne umiejętności skutecznego stosowania metod i narzędzi wspomagających takie zarządzanie. Kadrę dydaktyczną opisywanego kierunku stanowią wieloletni praktycy, doświadczeni w realizacji przedsięwzięć w wielu branżach. W ramach kierunku zarządzania projektami SSW Collegium Balticum nawiązał współpracę z Project Management Institute (PMI), co umożliwia słuchaczom przystąpienie do stosownych egzaminów zaraz po zakończeniu studiów.Administracja publiczna i bezpieczeństwo wewnętrzne – studia podyplomowe

Studia podyplomowe administracji publicznej i bezpieczeństwa wewnętrznego Collegium Balticum to poniższe kierunki:

Ochrona osób i mienia

Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu ochrony osób oraz mienia jest bardzo wysokie i zanosi się na to, że będzie sukcesywnie wzrastać. W związku z tym na słuchaczy posiadających umiejętności stosowania zasad oraz procedur bezpieczeństwa, zdolnych do kreatywnego wkładu do pracy zespołowej czekają studia, których rolą jest przygotowanie do pracy w: – firmach z sektora ochrony osób i mienia, – organizowaniu konwojów oraz imprez masowych, – firmach zajmujących się projektowaniem i realizacją systemów zabezpieczenia technicznego, – przedsiębiorstwach, które sprzedają środki ochrony, – agencjach detektywistycznych.

Psychologia śledcza

Psychologią śledczą można określić nurt psychologii wykorzystywany w postępowaniu przygotowawczym i w procesie karnym, lub jako zespół przedsięwzięć podejmowanych przez organy ścigania i wykorzystujących wiedzę z zakresu psychologii. Studia na tym kierunku czekają na osoby, które zawodowo trudnią się prowadzeniem postępowań przygotowawczych, na prawników oraz absolwentów psychologii oraz medycyny współpracujących albo zainteresowanych współpracą z wymiarem sprawiedliwości w roli biegłych i ekspertów, a także na wszystkich którzy pragną uzyskać lub rozwinąć kwalifikacje w obszarze psychologii śledczej. Słuchacze psychologii śledczej Collegium Balticum zdobywają praktyczne umiejętności wykorzystania psychologii w postępowaniu przygotowawczym oraz w procesie karnym. Zyskują wiedzę i umiejętności z takich przedmiotów jak: – przesłuchanie poznawcze – wywiad kognitywny, – przesłuchanie podejrzanego – odkrywanie kłamstwa z zastosowaniem analizy behawioralnej, – profilowanie osobowości sprawców czynów przestępczych, – wiktymologia, – kryminalistyka oraz kryminologia, – analiza wiarygodności pisemnych zeznań i wyjaśnień, – badania poligraficzne.

Samorząd terytorialny i polityka regionalna

Collegium Balticum stało się autorem programu kształcenia na tym kierunku ze względu na osoby, które mając wyższe wykształcenie chcą podjąć pracę jako urzędnicy w administracji publicznej, rządowej, samorządowej, organach partii politycznych i innych organizacjach.
Zakres tematyczny studiów tego kierunku obejmuje m.in.:

 • konstytucyjne podstawy ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, – prawno-cywilne i finansowe zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • działanie i funkcje instytucji Unii Europejskiej, prawo pracy pracowników samorządu terytorialnego,
 • geografię gospodarczą i zagadnienia rozwoju regionalnego,- zagadnienia współpracy samorządu terytorialnego z NGO w sferze polityki społecznej,
 • zasady dobrego zachowania w stosunkach służbowych, – marketing terytorialny i promocję jednostek samorządu terytorialnego.

Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne

Podjęcie studiów na tym kierunku studiów pozwala zdobyć wiedzę na temat zadań administracji publicznej, a także problematyki zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz zagadnień związanych z różnego rodzaju przestępczością i terroryzmem. Studenci zostają również przygotowani w stopniu podstawowym do rozwiązywania konfliktów i współpracowania z negocjatorami. Kierunek przygotowano z myślą o osobach, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich albo zawodowych, którym wykształcenie z zakresu bezpieczeństwa publicznego ułatwi zatrudnienie w służbach rządowych lub samorządowych oraz w strukturach Wojska Polskiego i instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym takich jak Interpol. Tematyka zajęć zawiera między innymi bezpieczeństwo kulturowe, psychologię konfliktu i sztukę negocjacji, rozpoznanie i prognozowanie zagrożeń oraz system bezpieczeństwa europejskiego.

Zarządzanie kryzysowe

Wzrost znaczenia zarządzania kryzysowego wynika z pojawienia się nowych zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym, do których należy zaliczyć zakłócenia techniczne, awarie systemów energetycznych czy informatycznych. Stąd popyt na wykwalifikowanych specjalistów obejmujących stanowiska związane zkierowaniem zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych takich jak np. klęski żywiołowe. Studia na kierunku zarządzenia kryzysowego Collegium Balticum kształcą słuchaczy w dziedzinach zapobiegania sytuacjom kryzysowym, kontroli nad sytuacjami kryzysowymi w drodze zaplanowanych działań, usuwania skutków sytuacji kryzysowych oraz pełnienia obowiązków związanych z odtwarzaniem zasobów i infrastruktury krytycznej.

Pedagogika i pedagogika specjalna – studia podyplomowe oraz kierunki dla nauczycieli

Integracja sensoryczna (nowość)

Po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej słuchacze pozyskują uprawnienia do diagnozy i terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej. Kierunek działa przy merytorycznym wsparciu oraz pod patronatem Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju Dziecka SENSE w Szczecinie. Studia dają możliwość zdobycia uprawnień do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach edukacyjnych, medycznych, terapeutycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Absolwenci mogą również tworzyć swoją praktykę w ramach działalności gospodarczej w gabinetach integracji sensorycznej.

Coaching, mentoring i tutoring w oświacie

Kierunek ten jest przeznaczony dla absolwentów szkół wyższych, którzy są posiadaczami dyplomów ukończenia studiów I lub II stopnia takich kierunków jak pedagogika, resocjalizacja, ekonomia, socjologia, psychologia, prawo, zarządzanie, doradztwo zawodowe, wychowanie fizyczne, lub innych. Program został zaprojektowany tak, aby dostarczać zasobów wiedzy o coachingu i mentoringu i narzędziach wykorzystywanych w procesach dla nich charakterystycznych. Uczy pracy z relacją coachingowo-mentoringową oraz rozszerzaniem samoświadomości i pielęgnacją właściwych postaw. Jako projekt w rozwoju,kierunek coaching, mentoring i tutoring w oświacie jest przygotowaniem do pracy w roli coacha i mentora, ze szczególnym uwzględnieniem pracy edukacyjnej.

Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej

SSW Collegium Balticum przygotowała ten kierunek z myślą o nauczycielach zainteresowanych tworzeniem optymalnych warunków nauki dla dzieci o specjalnych potrzebach w zakresie edukacji. Studia podyplomowe na tym fakultecie pozwalają zdobyć kompetencje prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych i warsztatowych, a także poradnictwa i konsultacji z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej dla etapów procesu pomocy specjalistycznej oferowanej przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice terapeutyczne, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki terapeutyczne, punkty przedszkolne i klasy integracyjne oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Doradztwo zawodowe i rozwój kariery

Są to studia przeznaczone dla osób zainteresowanych pomocą w tworzeniu i realizacji projektów kariery zawodowej, diagnozą predyspozycji zawodowych i specyfiki rynku pracy, a także konsultowaniem w zakresie wsparcia zawodowego. Kierunek daje słuchaczom możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych w dziedzinie poradnictwa kariery i doradztwa zawodowego i dla młodzieży, i dorosłych. Absolwenci mają możliwości zatrudnienia w urzędach pracy, centrach aktywizacji zawodowej, ośrodkach integracji społecznej, biurach karier, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach szkoleniowych i innych ośrodkach.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Kierunek ten przygotowuje słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” oraz samodzielnej edukacji w zakresie bezpieczeństwa powszechnego. Uczestnicykursu zapoznają się z dydaktyką edukacji bezpieczeństwa, zasadami powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej, wyznacznikami struktury obronnej państwa i zasadami przygotowania do zagrożeń. Zagadnienia podejmowane podczas zajęć to między innymi:

 • system i podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego i reagowania kryzysowego,
 • psychologia sytuacji kryzysowych,- metodyka nauczania,
 • promocja zdrowia i edukacji zdrowotnej
 • ratownictwo oraz pierwsza pomoc

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Kierunek ten czeka na nauczycieli oraz absolwentów innych kierunków, którzy mają uprawnienia do nauczania na I etapie edukacyjnym (jeśli uzupełnią przygotowanie pedagogiczne w zakresie pracy z dzieckiem w przedszkolu oraz szkole podstawowej w klasach I-III). Jego absolwenci zyskują znajomość specyfiki rozwoju małego dziecka, opieki, zabawy, diagnozy społeczno-rozwojowej, a także podstaw logopedii. Studia na kierunku edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej uczą zasad organizacji procesu kształcenia na I etapie edukacyjnym, wsparcia dziecka o szczególnych potrzebach edukacyjnych (w tym dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi i dziecka uzdolnionego) oraz konstruowania programów dydaktyczno-wychowawczych opartych na zasadach nowoczesnej neurodydaktyki.

Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi dysfunkcjami w tym niepełnosprawnościami

Są to studia podyplomowe przygotowane dla absolwentów studiów wyższych, pedagogów i nauczycieli różnych specjalności zatrudnionych wplacówkach szkolnictwa specjalnego oraz w szkolnictwie ogólnodostępnym, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie jako wychowawcy w placówkach oświatowo-wychowawczych, w świetlicach i ośrodkach socjoterapeutycznych i młodzieżowych. Pracują także jako nauczyciele i eksperci w urzędach pracy, administracji oświatowej, instytucjach, NGO, w poradniach, placówkach wychowawczych i interwencyjnych oraz domach kultury, a także w instytucjach i firmach organizujących czas wolny. W trakcie studiów są przygotowywani do wykonywania instytucjonalnych ipozainstytucjonalnych działań socjalnych, edukacyjnych i charytatywnych na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Edukacja, rewalidacja, i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Udział w tym programie studiów umożliwia poszerzenie wiedzy i umiejętności w obszarze rozpoznawania Zespołu Aspergera oraz pracy z osobami dotkniętymi tego rodzaju autyzmem. Słuchacze pogłębiają wiedzę na temat zagadnień psychologii rozwojowej i klinicznej, neurologii dziecięcej oraz psychiatrii, diagnozy, metod pracy, metodyki wychowania, kształcenia i rewalidacji dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, kształtowania mowy i języka, współpracowania z rodzicami ucznia, środowiskiem wychowawczym i innymi specjalistami, etyki zawodu nauczyciela, odbywają też praktykę pedagogiczną. Kierunek ten czeka na pedagogów i oligofrenopedagogów zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej lub przygotowujących się do praktyki na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia i opieki ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z autyzmem oraz zespołem Aspergera, oraz ich rodzin.

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa

Kierunek ten został przygotowany z myślą o osobach z dyplomem ukończenia studiów wyższych, które zamierzają podjąć zatrudnienie w charakterze nauczyciela – bibliotekarza. W tematyce kursu wyróżniają się następujące dziedziny:

 • naukoznawstwo, bibliografia, czytelnictwo,
 • informacja naukowa i nowoczesne technologie informacyjne,
 • zagadnienia wydawnicze i księgarskie,- marketing w bibliotece

Informatyka dla nauczycieli

Studia te pozwalają słuchaczom na zapoznanie z obszarami współczesnej informatyki określonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego i przygotowanie dydaktyczne słuchaczy do nauczania przedmiotów informatycznych.Jako studia kwalifikacyjne, kierunek informatyka dla nauczycieli pozwalaja uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotów takich jak informatyka, technologia informacyjna i zajęcia komputerowe.

Logopedia

Celem studiów tego kierunku jest nadanie kwalifikacji dających szansę podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela-logopedy w placówkach oświatowo-wychowawczych, artystycznych, poradniach specjalistycznych, włączając w to psychologiczno-pedagogicznych i innych, gdzie prowadzona jest działalność logopedyczna.Ukończenie studiów podyplomowych daje także uprawnienia do otwierania własnych gabinetów logopedycznych.

Mediacje i negocjacje

Kierunek ten stworzono dla osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych, przede wszystkim wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, kuratorów sądowych i społecznych, wychowawców domów dziecka, świetlic, a także dla absolwentów pedagogiki, psychologii, socjologii, resocjalizacji, prawa i wszystkich innych zainteresowanych wiedzą w zakresie mediacji i negocjacji. Celem studiów jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania pracy mediatora. Zakres tematyczny obejmuje między innymi: – zagadnienia z zakresu prawa,- rolę mediacji w kraju i za granicą,- podstawy wiedzy psychologicznej z zakresu komunikacji, konfliktu stresu oraz asertywności,- treningi umiejętności mediacyjnych,- problematykę negocjacji, w tym biznesowych, windykacyjnych i edukacyjnych.

Nauczyciel etyki

Studia te są przeznaczone dla nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne, a zamierzających zdobyć uprawnienia do wykładania etyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Słuchacze poznają podstawowe pojęcia i systemy etyczne oraz moralne wyzwania współczesności, zagadnienia etyki indywidualnej i społecznej, oraz bioetyki. Elementem studiów jest także poszerzanie umiejętności związanych z myśleniem twórczym, analizowania konfliktów i dylematów moralnych, krytycznej oceny współczesnych problemów etycznych, rozwijania umiejętności komunikacji, sposobów prowadzenia dyskusji i przekazywania treści etycznych dostosowanych do wieku i predyspozycji psychicznych uczniów.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Studenci tego kierunku nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie metodyki nauczania praktycznej nauki zawodu, procesów praktycznego kształcenia zawodowego i bazy techniczno-dydaktycznej. Kierunek oferuje też zapoznanie z podstawami prawnymi, zasadami nauczania, typami i strukturą zajęć i warsztatem pracy nauczyciela. Kluczowym elementem edukacji jest tu kształtowanie postawy nauczyciela rozumianej jako strategia przygotowania się do zajęć oraz doskonalenia i samodoskonalenia zawodowego.

Oligofrenopedagogika

Celem kierunku oligofrenopedagogika jest doskonalenie i poszerzenie kwalifikacji do pracy w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego oraz w klasach integracyjnych, doktórych uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Pozyskane podczas nauki wiadomości i umiejętności stanowią podstawę do planowania oraz realizowania działań dydaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych, opiekuńczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi.

Organizacja i zarządzanie w oświacie

Kierunek ten stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie w dziedzinie przygotowania do zarządzania szkołą w aspekcie jakości organizacji, dokumentacji i stosowania prawa oraz metod i technik kierowania, diagnozowania osiągnięć uczniów, nadzoru pedagogicznego, projektowania dydaktycznego, gospodarowania finansami, mierzenia jakości pracy szkoły.
Zakres tematyczny studiów obejmuje między innymi:

  • organizację i zarządzanie w oświacie

,

  • politykę edukacyjną w Polsce i Unii Europejskiej

,

  • komunikację społeczną

,

  • elementy prawa oświatowego i prawa pracy

,

  • administrację i ekonomię

,

 • marketing z zarządzaniem w oświacie.

Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy

Ukończenie tego kierunku umożliwia osobom z przygotowaniem pedagogicznym prowadzenie zajęć szkolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Daje także kwalifikacje do samodzielnej pracy w służbach BHP oraz do prowadzenia szkoleń okresowych. Uczestnicy studiów zapoznają się z podstawowymi zasadami organizacji pracy, prawem pracy i kształtowaniem jej warunków zgodnym z przepisami. Kierunek daje absolwentom pełny zakres umiejętności teoretycznych i praktycznych, które są niezbędne w wykonywaniu zawodu.

Tematyka zajęć to między innymi:

 • zagadnienia ochrony pracy i prawa pracy,
 • człowiek w środowisku pracy oraz organizacja i metodyka pracy inspektora BHP,
 • metodyka nauczania BHP i kultury pracy,
 • profilaktyka ochrony przeciwpożarowej,
 • ocena i analiza zagrożeń zawodowych.

 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Kierunek ten oferuje przygotowanie niezbędne do działalności opiekuńczej związanej z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb życiowych podopiecznych, a także z przeciwdziałaniem powstawaniu trudnych sytuacji życiowych. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z deficytami rozwojowymi, jednostkami sprawiającymi trudności wychowawcze oraz tymi, które wymagają specjalistycznej opieki i terapii. Opisywane studia cieszą się zainteresowaniem osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje o umiejętności, które pozwolą na pracę w charakterze pedagoga, wychowawcy świetlicy szkolnej a także wychowawcy świetlicy środowiskowej, ogniska wychowawczego, domu dziecka, bursy, internatu albo ośrodka szkolno-wychowawczego.

Tematyka zajęć obejmuje przede wszystkim:

 • psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży,
 • pedagogikę opiekuńczą i metodykę pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 • metodykę pracy z rodziną i zagadnienia dotyczące współczesnych problemów wychowawczych,
 • terapię pedagogiczną oraz terapię uzależnień.

Więcej informacji dotyczących tematu studia magisterskie:
https://www.cb.szczecin.pl/tryb-studiow/studia-magisterskie

Pedagogika resocjalizacyjna

Z pomocą tego kierunku można uzyskać kompetencje potrzebne do wykonywania zawodu pedagoga-specjalisty do spraw resocjalizacji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych albo resocjalizacyjnych, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia i sądownictwie. Zajęcia przygotowują do projektowania działalności uodporniającej oraz chroniącej dzieci i młodzież przed destrukcyjnymi wpływamiśrodowiska oraz prowadzenia pracy profilaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w środowisku rodzinnym, szkole i placówkach opiekuńczo-resocjalizacyjnych oraz środowisku lokalnym. W czasie studiów słuchacze podnoszą umiejętność stawiania diagnoz, określania etiologii i mechanizmów zaburzeń w przystosowaniu społecznym, formułowania prognoz pedagogicznych, tworzenia programów profilaktycznych, terapeutycznych lub resocjalizacyjnych do stosowania zarówno w instytucjach jak i w środowisku.Plastyka i technika dla nauczycieliStudia podyplomowe skierowane do nauczycieli i absolwentów innych kierunków z przygotowaniem pedagogicznym pozwalają pogłębić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu historii kultury i techniki, metod i technik aktywności twórczej, psychologii wizualności oraz zasad kompozycji i perspektywy. Dodatkowym wzbogaceniem warsztatu pracy nauczyciela są wbudowane w program studiów elementy technologii informatycznych.

Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela

Studia na tym kierunku zapewniają uzyskanie podstawowych uprawnień pedagogicznych do pracy w oświacie. Podnoszą kwalifikacje potrzebne dla działalności dydaktyczno-wychowawczej w placówkach szczebla podstawowego, gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego, w zgodzie z głównymi celami nauczania i wychowania, jakie ma do zrealizowania dana placówka oświatowa. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji nauczycielskich.

Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień

To kolejny kierunek pozwalający uzupełnić kwalifikacje o możliwość pracy w placówkach resocjalizacyjnych. Studia wyposażają przyszłych pedagogów w konkretne kompetencje i umożliwiają zdobywanie wiedzy pozwalającej na zrozumienie społeczno-kulturowych kontekstów wychowania resocjalizującego i profilaktycznego, a także do dokonywania diagnoz zagrożeń środowiskowych, opracowywania programów, organizacji i realizowania programów profilaktycznych. Kierunek czeka na osoby otwarte ichcące realizować się w swoim powołaniu, ze zdolnością do autorefleksji, odpowiedzialne i wrażliwych na potrzeby innych osób.

Socjoterapia

Podejmując studia na tym kierunku można pogłębić i uzupełnić przygotowanie z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń zachowania, jak również zdobyć i udoskonalić takie umiejętności jak nawiązywanie kontaktu i budowy więzi międzyludzkich, prowadzenie grup socjoterapeutycznych, doskonalenie własnego stylupomagania dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz używania technik z zakresu terapii behawioralnej, poznawczej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Studenci zaznajamiają się z teorią i praktyką z niżej wymienionych dziedzin: – sporządzanie diagnozy socjoterapeutycznej w kontekście zachowań, sądów poznawczych oraz emocji, – budowa programów socjoterapeutycznych i prowadzenie zajęć według tych programów,- rozwiązywanie osobistych problemów słuchaczy jako praktyka terapeutyczna,- rozwiązywanie osobistych problemów słuchaczy zaistniałych w czasie pomagania podopiecznym, – doświadczenie profesjonalistów z dziedzin terapii uzależnień, socjoterapii, psychoterapii, pracowania z młodzieżą i dorosłymi.

Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu

Słuchacze tego kierunku mają szansę poznać przede wszystkim prawne podstawy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metody pracy z wybranymi problemami, psychopatologię niedostosowania społecznego, profilaktykę uzależnień, diagnozę zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania, oraz planowanie pracy socjoterapeutycznej. Odbywają także praktykę pedagogiczną. Kierunek umożliwia nabycie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, które dotyczą udzielania pomocy innym w ich funkcjonowaniu społecznym oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych z rodzicami i osobami niedostosowanymi społecznie.

Kierunek ten został przygotowano o osobach posiadających wyższe wykształcenie w zakresie pedagogiki, psychologii, logopedii, fizjoterapii i pielęgniarstwa. Jego celem jest pogłębienie wiedzy i umiejętności słuchaczy w zapobieganiu rozwojowi patologii dzieci przez wczesną profilaktykę i interwencję w postaci kompleksowych działań medyczno-edukacyjnych i terapii pedagogicznej. Studenci nabywają podczas zajęć wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu podstaw rozwoju psychosomatycznego i psychomotorycznego dziecka, neurologicznych determinant rozwoju psychomotorycznego dziecka oraz neurologopedii dziecięcej oraz diagnozy oraz terapii zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Psychologiczny moduł programu poszerza znajomość zagadnienia psychopatologii rozwoju psychoruchowego dziecka do 3 roku życia, a w zakresie pedagogicznym uczy o możliwościach ograniczeń wczesnej diagnozy, a także terapii pedagogicznej.

Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej

Regulacje prawne w polskim systemie kształcenia wymagają obowiązkowego nauczania języków obcych już na poziomie edukacji przedszkolnej. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach oraz klasach I-III szkół podstawowych ma nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego posiadający świadectwo znajomości języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym (B2) oraz który ukończył studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego (na uzupełnienie kwalifikacji pedagodzy mają czas do 2020r.). Z myślą o tych wymogach SSW Collegium Balticum przygotowało bardzo rozbudowaną ofertę opisywanego kierunku, w której znajdują się m.in.:

 • podstawy glottodydaktyki,
 • anglojęzyczna/germańska literatura dla dzieci,
 • elementy historii i kultury krajów anglojęzycznych/germańskich,
 • kształcenie przedmiotowo-językowe,
 • lektorat języka angielskiego/niemieckiego,
 • liczne warsztaty metodyczne,

Surdopedagogika

Kierunek umożliwiający uzyskanie niezbędnych kompetencji w zakresie realizacji zadań edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych oraz rewalidacyjnych wobec dzieci i młodzieży z niepełnoprawnym ośrodkiem słuchu. Upoważniają tym samym dozajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych oraz szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i innych instytucjach o charakterze specjalnym. Umożliwiają też pracę w placówkach kształcenia integracyjnego jako nauczyciela wspomagającego.

Tyflopedagogika

Studenci tego kierunku uzyskują niezbędne umiejętności w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych orazrewalidacyjnych wobec uczniów z niepełnosprawnością wzrokową. Absolwenci uzyskują uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach oraz szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w pozostałych placówkach o charakterze specjalnym i diagnostycznym. Studia umożliwiają też zdobycie uprawnień do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w miejscach opieki specjalnej i integracyjnej.

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne